Księga Wieczysta (KW) jest jednym z najważniejszych dokumentów dla osób zainteresowanych nieruchomością. Przedstawia kluczowe dane na temat mieszkania lub działki, która ma być przedmiotem transakcji. Zawarte w niej wpisy są niezbędne do przeniesienia własności nieruchomości u notariusza. Jakie informacje możemy znaleźć w Księdze Wieczystej on-line? Dowiemy się z tego artykułu!

Czym jest Księga Wieczysta?

Księga Wieczysta jest dokumentem prowadzonym dla danej nieruchomości i zawiera podstawowe informacje na jej temat. Księga Wieczysta może być prowadzona dla wszelkich nieruchomości: domów, mieszkań i działek. Nieruchomość objęta wpisem do KW ma ustalony i jawny stan prawny. Księgi Wieczyste od wielu lat były prowadzone w formie rejestrów papierowych, przechowywanych we właściwych Sądach Rejonowych. Od 2003 roku prowadzona jest informatyzacja Ksiąg Wieczystych, co pozwala na wgląd online do tych rejestrów. Jedynym warunkiem, jaki należy spełnić - jest posiadanie numeru KW, nadanego dla każdej objętej nią posesji.

Działy Księgi Wieczystej

Księga Wieczysta składa się z 4 działów, w których znajdziemy aktualne dane dotyczące statusu nieruchomości. Taki system pozwala na uporządkowanie wszystkich informacji według określonego wzoru.

Dział I

Dział I Księgi Wieczystej dotyczy oznaczenia i sposobu korzystania z nieruchomości. Dział ten jest podzielony na dwie części: I-O i I-Sp. W pierwszej z nich, oznaczonej jako I-O, znajdziemy informacje adresowe i geodezyjne nieruchomości. Określone jest w nim dokładne położenie posesji wraz z numerem ewidencyjnym działki. Informacje te są zgodne z wypisem z Rejestru Gruntów, prowadzonym przez urzędy miast lub starostwa. Jeżeli Księgą Wieczystą jest objęte mieszkanie, w dziale tym podane są informacje odnośnie: powierzchni lokalu, ilości i przeznaczenia pomieszczeń oraz kondygnacji. Z kolei przy działkach zabudowanych, w części I-O znajdziemy adnotacje o metrażu i kubaturze budynków mieszkalnych i gospodarczych.

Część druga, zwana I-Sp, zawiera dane właścicieli i współwłaścicieli interesującego nas mieszkania lub działki. Znajdują się w niej także informacje o użytkownikach wieczystych nieruchomości. Jeżeli KW prowadzone jest dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu - podane są również dane właściwej spółdzielni mieszkaniowej.

Dział II

Dział II KW obejmuje adnotacje na temat ograniczonych praw rzeczowych, które przysługują każdorazowemu właścicielowi nieruchomości. Właścicielem nieruchomości może być osoba prywatna lub instytucja. Jeżeli dana posesja ma kilku właścicieli, w dziale tym określany jest procentowy udział każdego z posiadaczy. Właścicielem nieruchomości może być również Skarb Państwa, gmina czy spółka prawa cywilnego.

Dział III

W tym dziale znajdziemy wszelkie prawa, roszczenia i ograniczenia, jakie ciążą na nieruchomości. Jest to również miejsce, gdzie wykazane są ostrzeżenia oraz służebności osobiste i gruntowe. Może to być na przykład prawo dożywotniego zamieszkania danej osoby w budynku lub prawo przejazdu przez działkę do posesji położonej obok.

Dział IV

Dział ten informuje o zobowiązaniach finansowych ciążących na właścicielu danej nieruchomości. Mogą to być np. hipoteki umowne lub kaucyjne czy zajęcia komornicze. Dane te wykazują dokładne sumy obciążeń finansowych i odsetek. Wierzyciel hipoteczny jest osobą lub instytucją, która może zażądać spłaty zobowiązań od każdego właściciela nieruchomości. Oznacza to, że kupując dom czy działkę obciążoną hipoteką, wraz z nieruchomością przejmujemy długi poprzedniego właściciela.

Przeglądanie Księgi Wieczystej

Elektroniczne Księgi Wieczyste są systemem informatycznym pozwalającym na uzyskanie informacji na temat danej nieruchomości. Instytucją, która udziela dostępu do tego systemu, jest Ministerstwo Sprawiedliwości. Księgi Wieczyste są ogólnodostępne i jawne, co oznacza, że każda osoba posiadająca numer KW może znaleźć w nich informacje na temat nieruchomości.

Przeglądając Księgę Wieczystą, możemy skorzystać z opcji zapoznania się z aktualną treścią KW lub zupełną treścią KW. Pierwsza opcja przedstawia dane bieżące - obowiązujące na moment korzystania z tego dokumentu. Jeżeli natomiast przeglądamy treść zupełną KW, znajdziemy w niej wszystkie adnotacje dotyczące obecnych i przeszłych praw własności lub obciążeń. Informacje takie są przechowywane od początku objęcia nieruchomości Księgą Wieczystą.

Zasady Ksiąg Wieczystych

Księgi Wieczyste rządzą się następującymi zasadami:

  • zasada jawności formalnej - oznacza, że każda osoba ma prawo zapoznać się z zapisami zawartymi w tych dokumentach,
  • zasada domniemania zgodności ze stanem prawnym - pozwala na uznawanie informacji uzyskanych z rejestru jako zgodnych z rzeczywistością,
  • zasada rękojmi wiary publicznej Ksiąg Wieczystych - oznacza, że osoba, która nabyła nieruchomość, ma do niej prawo, nawet jeżeli dane byłego właściciela, wykazane w KW, były niezgodne ze stanem faktycznym,
  • zasada pierwszeństwa praw wpisanych - określa pierwszeństwo praw i roszczeń wpisanych do rejestru przed prawami niewpisanymi.

Księgi Wieczyste on-line są skarbnicą wiedzy na temat nieruchomości, z której możemy skorzystać bez konieczności udawania się do Sądu. Warto więc zapoznać się z informacjami z tego wartościowego źródła - bez ponoszenia żadnych opłat!

 

 

 

#Materiałsponsorowany